thematiseren vanaf de kleuters tot en met groep 4

Cursusaanbod

Onderstaande cursussen zijn voor het schooljaar 2024-2025. 

Al mijn cursussen bestaan uit drie bijeenkomsten waarin we met elkaar thema’s voorbereiden. In iedere bijeenkomst is een combinatie van theorie en praktijk zodat je je het thematiseren stapsgewijs eigen kunt maken. De studiebelasting per cursus is ongeveer 30 uur.      

Alle cursussen vinden digitaal plaats. Deelnemen aan een digitale cursus vraagt echt hetzelfde commitment als deelname aan een cursus op locatie. Je wordt geacht actief deel te nemen zodat we van en met elkaar kunnen leren.               

spin schilderen scaled e1618921712204

Thematiseren in groep 1-2

Kleuters in de 21e eeuw

Daag jonge kinderen uit in spelend, onderzoekend én ontwerpend leren. Creëer grote betrokkenheid en zorg voor een uitdagend en betekenisvol spelgericht thematisch aanbod, waarbij jij de doelen voor ogen hebt!    

Kleuteronderwijs draait om meer dan lesjes in taal en rekenen. Wanneer een onderwerp voor kleuters echt betekenis heeft, zijn ze betrokken en gaan ze samen met jou op onderzoek uit. Ze nemen de inhoud mee in hun spel waardoor spelend leren ontstaat. Met een thema bied je ze een context waarin jouw doelen en werkjes meer waarde voor hen krijgen.  Kleuteronderwijs vanuit spel en onderzoekgerichte thema’s is uitdagender, boeiender en betekenisvoller!   

 • Je leert wat het verschil is tussen thematiseren en werken aan een thema, 
 • je ontwerpt spelgerichte thema’s waarmee je jouw kleuters uitdaagt in hun spelontwikkeling,
 • je krijgt oog voor de verschillende soorten spel en je ontwikkelt leerkrachtvaardigheden om de verschillende spelcategorieën te creëren en te stimuleren.  
 • Je leert hoe je rond herkenbare onderwerpen uit jullie eigen omgeving met onderzoeksvragen aan de slag kunt gaan.  
 • Je denkt kritischer na over de invulling van je thema’s en wat je daarmee wilt bereiken. 
 • Je begrijpt dat niet ieder thema spel uitlokt en dat niet ieder onderwerp betekenis heeft.
 • Je ontdekt kansen om taal en rekendoelen vanuit betekenisvolle activiteiten aan bod te laten komen.
 • Je leert hoe (rollen)spel zich ontwikkelt en hoe je de spelontwikkeling kunt vormgeven, stimuleren en begeleiden.     
 • Een digitale cursus vraagt om hetzelfde commitment als een cursus op locatie. Zorg dat je geconcentreerd deel kunt nemen.   
 • Het gaat in de thema’s om de verbinding tussen spel, onderzoeksvaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden. 
 • De werkwijze vraagt een tijdsinvestering maar je werk wordt wel veel boeiender en krijgt ook voor jou meer betekenis. 
 • Er wordt van je gevraagd om bijvoorbeeld voor kartonnen dozen of ander kosteloos materiaal te zorgen. Voordeel: je hoeft niet meer op zondag naar school om de spelhoek alvast klaar te zetten! 
 • Kom je alleen? Zorg dat jouw directeur achter deze cursus staat en dat je de ruimte krijgt om aan andere thema’s te werken dan jouw collega’s. 
 • Je krijgt geen kant en klare methode maar leert volgens een methodiek te werken waarin je je eigen keuzes en afwegingen maakt. 
 • Als je jouw huidige werkwijze eigenlijk niet wilt veranderen en als je gelooft dat een thema als Noordpool- Zuidpool betekenis voor kleuters heeft, kan je deze cursus beter aan je voorbij laten gaan! 

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Net als bij een cursus op locatie wordt een actieve deelname gevraagd. Er wordt gepraat, geluisterd, veel nagedacht en ook concreet gewerkt aan de voorbereiding van jouw volgende thema. 

Naast de 6 contacturen zorg je voor materialen zoals karton en ander kosteloos materiaal, voor tijd om te reflecteren én om te genieten van het spel en de betrokkenheid van de kleuters in je groep! 

Deelname bedraagt € 325,- per persoon 

Data en tijden

Wanneer je op de dag klikt zie je de geplande data

Alle bijeenkomsten zijn digitaal 

Thematiseren in groep 1-2

Kleuters in de 21e eeuw
Verdiepingscursus

Als je al eerder de cursus Kleuters in de 21e eeuw hebt gedaan is er waarschijnlijk toch het een en ander weggezakt. Deze cursus is bedoeld om je kennis op te frissen en om meer verdieping te bereiken. Je leert om nog beter naar het spel te kijken en om meer verdieping in het thema te creëren. Ook als er op jouw school vanuit Kleuters in de 21e eeuw wordt gethematiseerd maar als je zelf de cursus nog niet hebt gedaan is het aan te raden om je bij deze cursus aan te sluiten. 

In deze verdiepingscursus wordt jouw kennis van de Methodiek Kleuters in de 21e eeuw opgefrist en verder verdiept. We gaan het hebben over hoe je een thema kiest, hoe je spel begeleidt en stimuleert, hoe je een beredeneerd en gedifferentieerd aanbod creëert, en hoe je een thema opbouwt vanuit interessante leerspiralen. Je krijgt opdrachten waarmee je laat zien hoe je de methodiek steeds beter in je vingers krijgt.     

 • Je creërt een rijke speelleeromgeving waarin op verschillende manieren gespeeld en geleerd kan worden.  
 • Je ontwerpt een themaplan waarmee je jouw rijke aanbod praktisch, beredeneerd en gedifferentieerd kunt verantwoorden. 
 • Je ontwerpt leerspiralen waarmee je jouw thema op een aansprekende en betekenisvolle manier verdieping weet te geven.
 • Je kunt jouw kinderen inschalen in hun spelontwikkeling en weet hoe je kinderen kunt stimuleren om zich verder te ontwikkelen.    
 • Een digitale cursus vraagt hetzelfde commitment als een fysieke cursus. Zorg dat je geconcentreerd deel kunt nemen.     
 • Je krijgt opdrachten waarmee je aan de slag gaat zodat je goed bent voorbereid op de bijeenkomst en eigen ervaringen kunt delen.
 • Zorg op school dat je de ruimte krijgt om de thema’s die worden aangereikt ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.   

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt van jou verwacht dat je actief deelneemt omdat er anders teveel eenrichtingsverkeer ontstaat. 

Naast de contacturen heb je tijd nodig om thema’s voor te bereiden, bij te sturen en om te reflecteren op de ontwikkelingen in je groep. Je post jouw bijdragen op een gezamenlijke padlet waardoor je ook zicht kunt houden en mee kunt leren van de andere deelnemers.    

Deelname kost € 325,- per persoon. 

Data en tijden

Wanneer je op de dag klikt zie je de geplande data

Alle bijeenkomsten zijn digitaal 

 

luchthaven 2

spelend en onderzoekend de wereld leren kennen

Thematiseren in groep 3

Op veel scholen is de overgang van groep 2 naar groep 3 onnodig groot. Dat zit hem enerzijds in het ontbreken van thematisch werken en anderzijds in de organisatie en de aanpak. Deze cursus geeft jou handvatten om het onderwijs in groep 3 anders in te richten. Allereerst leer je hoe je een spelgerichte manier in de middag met thema’s kan gaan werken. Deze thema’s zijn gelinkt aan de ankerverhalen uit Lijn 3 of Veilig Leren Lezen. Je geeft kinderen de gelegenheid om hun spel verder te ontwikkelen. Daarnaast ga je samen met de kinderen ontdekken wat deze thema’s eigenlijk betekenen. Hierdoor kan je op een spelgerichte manier invulling geven aan wereldoriëntatie.

Daarnaast krijg je handvatten aangereikt hoe je de klassikaal aanpak in groep drie kan doorbreken door een dynamische aanpak te initiëren. Deze aanpak levert jou veel meer informatie op over het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen en voelt voor de kinderen veel prettiger en vertrouwder omdat ze bij de kleuters het zo gewend waren. Hierdoor ontstaat een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 waarbij het kind centraler komt te staan.                  

Met een thematische en dynamische aanpak kan je zorgen dat kinderen in groep 3 vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid kennis over de wereld opdoen. Dat gebeurt in thema’s die uitdagen tot rollenspel en nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen. Zo werk je aan thema’s die betekenis hebben en waarin de spelontwikkeling en de onderzoekende houding tot ontwikkeling komt.     

 • Je ontdekt mogelijkheden om binnen jouw programma thematisch te werken.
 • Je creëert een thematisch aanbod voor de middag waardoor jouw kinderen worden uitgedaagd in spelend en onderzoekend leren.  
 • Je leert wanneer thema’s uitdagend zijn op het gebied van rollenspel en onderzoeksvragen. 
 • Je ontwerpt rijke themahoeken en uitdagende activiteiten waarin de onderwijsdoelen van groep 3 betekenisvol geoefend worden.
 • Je krijgt mogelijkheden aangereikt om (naast de thema’s) binnen je regulieren vakken beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw kinderen.     
 • De thema’s vervangen niet de methoden voor taal en rekenen. De thema’s zijn bedoelt om al spelend en onderzoekend kennis over de wereld op te doen. Ze vervangen wel methoden voor de zaakvakken.
 • De cursus is in fases opgebouwd. Je komt je stap voor stap los van een traditionele aanpak in groep 3.  
 • De cursus vraagt een tijdsinvestering en omdenken. Je ervaart direct hoe de kinderen van het thematisch aanbod genieten. 
 • Je krijgt ideeën voor thema’s aangereikt die goed passen bij de methoden VLL en Lijn 3. Je werkt niet voor iedere anker een nieuw thema uit want dat is niet haalbaar. 
 • Als je andere thema’s wilt doen dan in de cursus worden aangereikt dan ontwerp je die zelfstandig.  

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt een actieve houding van alle deelnemers gevraagd. Daardoor kan er echt van en met elkaar geleerd worden hoe je in een groep 3 kunt thematiseren. 

Naast de contacturen bereidt je je thema voor en zorg je voor de materialen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast het je tijd nodig om te reflecteren én om te genieten van de betrokkenheid van jouw kinderen bij de thema’s! 

Deelname kost € 325,- per persoon 

Data en tijden

Wanneer je op de dag klikt zie je de geplande data

Deze cursus is op ……. van 15.30-17.30 uur

 

Deze cursus is op ……  van 15.30-17.30 uur 

 

Thematiseren in groep 4

In groep 4 verandert de behoefte om te spelen geleidelijk in de behoefte om dingen te willen weten. In de thema’s in groep 4 staat daarom de onderzoeksvragen centraal en wordt het spel ingezet om bij de context passende spelverhalen te bedenken. Ondertussen ben je als leerkracht bewust van de kansen die een thema biedt en wat jij belangrijk vindt dat jouw leerlingen erover te weten komen. Je gaat steeds meer kansen zien om creatieve taalopdrachten, leesteksten en begrijpend lezen aan het thema te koppelen. Ook leer je hoe je leerlingen begeleidt in kleine onderzoekgroepjes waarbij je goed kunt differentiëren en waardoor doelen als presenteren en andere 21e eeuwse vaardigheden geïntegreerd aan bod kunnen komen. In de cursus worden vijf thema’s aangeboden die zo zijn gekozen dat je ervaart hoe bovenstaande elementen erin terugkomen: regisserend spel, onderzoeksvragen, 21e eeuwse vaardigheden en diverse taaldomeinen.                

Met een thematische aanpak kan je zorgen dat kinderen in groep 4 vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid kennis over de wereld opdoen. Dat gebeurt in thema’s die uitdagen tot nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen en die daarbij ruimte bieden aan boeiende onderzoeksvragen en regisserend spel. Zo werk je aan thema’s die betekenis hebben en waarin de spelontwikkeling en de onderzoekende houding tot ontwikkeling komt.     

 • Je ontdekt mogelijkheden om binnen jouw programma thematisch te werken.
 • Je creëert een thematisch aanbod voor de middag waardoor jouw kinderen worden uitgedaagd in spelend en onderzoekend leren.  
 • Je leert wanneer thema’s uitdagend zijn op het gebied van rollenspel en onderzoeksvragen. 
 • Je ontwerpt rijke themahoeken en uitdagende activiteiten waarin de onderwijsdoelen van groep 4 betekenisvol geoefend worden.   
 • De thema’s die ik tijdens de cursus aanbiedt vervangen andere wereldoriëntatiemethoden zoals Blink of IPC. Je kunt met het thema ook elementen uit je taalmethode vervangen.   
 • De cursus vraagt een tijdsinvestering en omdenken. Je ervaart direct hoe de kinderen van het thematisch aanbod genieten. 
 • Je krijgt ideeën voor thema’s aangereikt die goed passen bij de methode Staal. Als je met een andere taalmethode werkt is dat geen probleem. 
 • Als je andere thema’s wilt doen dan in de cursus worden aangereikt dan ontwerp je die zelfstandig.  

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt een actieve houding van alle deelnemers gevraagd. Daardoor kan er echt van en met elkaar geleerd worden hoe je in een groep 4 kunt thematiseren. 

Naast de contacturen bereidt je je thema voor en zorg je voor de materialen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast het je tijd nodig om te reflecteren én om te genieten van de betrokkenheid van jouw kinderen bij de thema’s! 

Deelname kost € 325,- per persoon 

Data en tijden

Wanneer je op de dag klikt zie je de geplande data

Deze cursus is op …….  van 15.30-17.30 uur