thematiseren vanaf de kleuters tot en met groep 4

Cursusaanbod

Vanaf mei 2023 kan je je inschrijven voor het cursusaanbod voor het schooljaar 2023-2024. 

De cursussen starten aan het begin van het schooljaar. Je wordt stap voor stap meegenomen in de methodiek en leert je deze vervolgens eigen te maken. Bij iedere cursus worden thema’s aangereikt die de werkwijze onderbouwen.     

Heb je al eerder de cursus Kleuters in de 21e eeuw gevolgd en wil je je kennis verdiepen, of werk je op een school waar deze methodiek is ingevoerd maar wil je zelf ook goed begrijpen hoe je een thema moet inrichten? Dan kan je je opgeven voor de verdiepingscursus Kleuters in de 21e eeuw.         

De cursussen vinden digitaal plaats. Deelnemen aan een digitale cursus vraagt echt hetzelfde commitment als deelname aan een cursus op locatie. Je wordt geacht actief deel te nemen zodat we van en met elkaar kunnen leren.               

spin schilderen scaled e1618921712204

Thematiseren in groep 1-2

Kleuters in de 21e eeuw

Daag jonge kinderen uit in spelend, onderzoekend én ontwerpend leren. Creëer grote betrokkenheid en zorg voor een uitdagend en betekenisvol thematisch aanbod, waarbij jij de doelen voor ogen hebt!    

Kleuteronderwijs draait om meer dan lesjes in taal en rekenen. Wanneer een onderwerp voor kleuters echt betekenis heeft, zijn ze betrokken en gaan ze samen met jou op onderzoek uit. Ze nemen de inhoud mee in hun spel waardoor spelend leren ontstaat. Met een thema bied je ze een context waarin jouw doelen en werkjes meer waarde voor hen krijgen.  Kleuteronderwijs vanuit spel en onderzoekgerichte thema’s is uitdagender, boeiender en betekenisvoller!   

 • Je ontwerpt thema’s waarmee je jouw kleuters uitdaagt in hun spelontwikkeling en onderzoeksvaardigheden, rond herkenbare onderwerpen uit jullie eigen omgeving.  
 • Je denkt kritischer na over de invulling van je thema’s en wat je daarmee wilt bereiken. 
 • Je begrijpt dat niet ieder thema spel uitlokt en dat niet ieder onderwerp betekenis heeft.
 • Je ontdekt kansen om taal en rekendoelen vanuit betekenisvolle activiteiten aan bod te laten komen.
 • Je leert hoe (rollen)spel zich ontwikkelt en hoe je de spelontwikkeling kunt vormgeven, stimuleren en begeleiden.     
 • Een digitale cursus vraagt om hetzelfde commitment als een cursus op locatie. Zorg dat je geconcentreerd deel kunt nemen.   
 • Het gaat in de thema’s om de verbinding tussen spel, onderzoeksvaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden. 
 • De werkwijze vraagt een tijdsinvestering maar je werk wordt wel veel boeiender en krijgt ook voor jou meer betekenis. 
 • Er wordt van je gevraagd om bijvoorbeeld voor kartonnen dozen of ander kosteloos materiaal te zorgen. Voordeel: je hoeft niet meer op zondag naar school om de spelhoek alvast klaar te zetten! 
 • Kom je alleen? Zorg dat jouw directeur achter deze cursus staat en dat je de ruimte krijgt om aan andere thema’s te werken dan jouw collega’s. 
 • Je krijgt geen kant en klare methode maar leert volgens een methodiek te werken waarin je je eigen keuzes en afwegingen maakt. 
 • Als je jouw huidige werkwijze eigenlijk niet wilt veranderen en als je gelooft dat een thema als Noordpool- Zuidpool betekenis voor kleuters heeft, kan je deze cursus beter aan je voorbij laten gaan! 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Net als bij een cursus op locatie wordt een actieve deelname gevraagd. Er wordt gepraat, geluisterd, veel nagedacht en ook concreet gewerkt aan de voorbereiding van jouw volgende thema. 

Naast de 10 contacturen zorg je voor materialen zoals karton en ander kosteloos materiaal, voor tijd om te reflecteren én om te genieten van het spel en de betrokkenheid van de kleuters in je groep! 

Deelname bedraagt € 500,- per persoon 

Thematiseren in groep 1-2

Kleuters in de 21e eeuw
Verdiepingscursus

Als er op jouw school al vanuit de methodiek Kleuters in de 21e eeuw  wordt gewerkt maar als je het idee hebt dat jullie er nog meer uit kunnen halen of als er leerkrachten in de werkwijze zijn meegenomen die zelf niet de cursus hebben gevolgd, is er nu de verdiepingscursus Kleuters in de 21e eeuw. 

In deze verdiepingscursus wordt jouw kennis van de Methodiek Kleuters in de 21e eeuw opgefrist en verder verdiept. We gaan het hebben over hoe je een thema kiest, hoe je spel begeleidt en stimuleert, hoe je een beredeneerd en gedifferentieerd aanbod creëert, en hoe je een thema opbouwt vanuit interessante leerspiralen. Je krijgt opdrachten waarmee je laat zien hoe je de methodiek steeds beter in je vingers krijgt.     

 • Je creërt een rijke speelleeromgeving waarin op verschillende manieren gespeeld en geleerd kan worden.  
 • Je ontwerpt een themaplan waarmee je jouw rijke aanbod praktisch, beredeneerd en gedifferentieerd kunt verantwoorden. 
 • Je ontwerpt leerspiralen waarmee je jouw thema op een aansprekende en betekenisvolle manier verdieping weet te geven.
 • Je kunt jouw kinderen inschalen in hun spelontwikkeling en weet hoe je kinderen kunt stimuleren om zich verder te ontwikkelen.    
 • Een digitale cursus vraagt hetzelfde commitment als een fysieke cursus. Zorg dat je geconcentreerd deel kunt nemen.     
 • Je krijgt opdrachten waarmee je aan de slag gaat zodat je goed bent voorbereid op de bijeenkomst en eigen ervaringen kunt delen.
 • Zorg op school dat je de ruimte krijgt om de thema’s die worden aangereikt ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.   

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt van jou verwacht dat je actief deelneemt omdat er anders teveel eenrichtingsverkeer ontstaat. 

Naast de 10 contacturen heb je tijd nodig om thema’s voor te bereiden, bij te sturen en om te reflecteren op de ontwikkelingen in je groep. Je post jouw bijdragen op een gezamenlijke padlet waardoor je ook zicht kunt houden en mee kunt leren van de andere deelnemers.    

Deelname kost € 500,- per persoon. 

luchthaven 2

Cursus voor groep 3 en 4

Thematiseren in groep 3 en 4

Op veel scholen is de overgang van groep 2 naar 3 veel groter dan nodig is. Deze cursus geeft jou inzicht en houvast om thematisch spelend en onderzoekend leren vorm te geven én leert je hoe je bij jouw taal en rekenonderwijs beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Zo ontstaat een thematische en dynamische aanpak waarbij de resultaten en het leerplezier omhoog gaan. 

Met een thematische en dynamische aanpak kan je zorgen dat kinderen in groep 3 en 4 vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid kennis over de wereld opdoen. Dat gebeurt in thema’s die uitdagen tot rollenspel en nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen. Zo werk je aan thema’s die betekenis hebben en waarin de spelontwikkeling en de onderzoekende houding tot ontwikkeling komt.     

 • Je ontdekt mogelijkheden om binnen jouw programma thematisch te werken.
 • Je creëert een thematisch aanbod voor de middag waardoor jouw kinderen worden uitgedaagd in spelend en onderzoekend leren.  
 • Je leert wanneer thema’s uitdagend zijn op het gebied van rollenspel en onderzoeksvragen. 
 • Je ontwerpt rijke themahoeken en uitdagende activiteiten waarin de onderwijsdoelen van groep 3 en 4 betekenisvol geoefend worden.
 • Je krijgt mogelijkheden aangereikt om (naast de thema’s) binnen je regulieren vakken beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw kinderen.     
 • De thema’s vervangen niet de methoden voor taal en rekenen. De thema’s zijn bedoelt om al spelend en onderzoekend kennis over de wereld op te doen. Ze vervangen wel methoden voor de zaakvakken.
 • De cursus is in fases opgebouwd. Je komt je stap voor stap los van een traditionele aanpak in groep 3 en 4.  
 • De cursus vraagt een tijdsinvestering en omdenken. Je ervaart direct hoe de kinderen van het thematisch aanbod genieten. 
 • Je krijgt ideeën voor thema’s aangereikt die goed passen bij de methoden VLL en Lijn 3. Je werkt niet voor iedere anker een nieuw thema uit want dat is niet haalbaar. 
 • Als je andere thema’s wilt doen dan in de cursus worden aangereikt dan ontwerp je die zelfstandig.  

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt een actieve houding van alle deelnemers gevraagd. Daardoor kan er echt van en met elkaar geleerd worden hoe je in een groep 3 of 4  kunt thematiseren. 

Naast de 10 contacturen bereidt je je thema voor en zorg je voor de materialen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast het je tijd nodig om te reflecteren én om te genieten van de betrokkenheid van jouw kinderen bij de thema’s! 

Deelname kost € 500,- per persoon 

Cursus voor groep 2-3

Thematiseren in groep 2-3

Groep 2-3 is een prachtige en kansrijke combinatie. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om dit goed vorm te geven. In deze cursus help ik je bij de organisatie, de verdeling van je aandacht over de groepen en leer je thema’s ontwerpen waarmee je gedifferentieerd en beredeneerd  de kinderen van groep 2 én 3 kan uitdagen tot spelend, onderzoekend en ontwerpend leren.    

Met een thematische en dynamische aanpak kan je zorgen dat kinderen in groep 2 en 3 profiteren van de mogelijkheden van beide groepen. Je werkt aan thema’s waarin voor groep 2 de doelen aan bod komen en waarbij voor groep 3 de aangeleerde methodelessen betekenis krijgen. Je laat de methoden voor groep 3 dus niet los, maar kijkt wel kritisch naar de doelen, de inhoud en hoeveelheid oefeningen.  

Betekenis en herkenbaarheid staan bij de thema’s centraal. Dat komt de nieuwsgierigheid en het rollenspel ten goede. Kinderen kunnen vanuit hun eigen ervaringen de onderzoeksvragen en het spel vormgeven. In een thema gaan we zoveel mogelijk aan de slag met lesideeën waarin groep 2 en 3 kunnen samenwerken en waarin de focus ligt op kennis over de wereld en het betekenisvol oefenen van taal, rekenen en motorische vaardigheden.           

 • Je leert hoe je je aandacht beter kunt verdelen over groep 2 en groep 3.
 • Je zet de methoden krtitisch in. Daarbij kijk je naar de noodzakelijke leerdoelen.      
 • Je leert hoe je een gezamenlijk thema kunt uitwerken waarbij je focus ligt op een beredeneerd en gedifferentieerd aanbod voor de hele groep.  
 • Je leert wanneer thema’s uitdagend zijn op het gebied van rollenspel en onderzoeksvragen. 
 • Je ontwerpt rijke themahoeken en uitdagende activiteiten waarin de onderwijsdoelen van groep 2 en 3 betekenisvol geoefend worden.
 • Je leert hoe je rollenspel kunt observeren en kunt begeleiden met als doel om het spel tot ontwikkeling te laten komen.   
 • De thema’s vervangen niet de methoden voor taal en rekenen voor groep 3. De thema’s zijn bedoeld om al spelend en onderzoekend kennis over de wereld op te doen. Ze vervangen wel methoden voor de zaakvakken.
 • De cursus is in fases opgebouwd. Je komt je stap voor stap los van een traditionele aanpak in groep 2 en groep 3.  
 • De cursus vraagt een behoorlijke tijdsinvestering, studeren en omdenken. Je moet dingen willen, kunnen, durven en mogen  loslaten. Groep 2/3 vraagt veel van een leerkracht. Dat betekent dat je jezelf de kans moet geven om te mogen oefenen en stapsgewijs te leren. Het betekent ook dat je je realiseert dat alleen jij de veranderingen in jouw groep kunt bewerkstelligen. Mijn rol is om je te inspireren, met je mee te denken en je uit te dagen om kritisch na te denken over de dingen die je doet.           
 • Ik zet per bijeenkomst een thema centraal waarmee ik laat zien hoe het in een groep 2/3 vorm kan krijgen. Je krijgt bij zo’n thema een hoop ideeën aangereikt die je in je eigen groep kunt toepassen.      
 • Als je andere thema’s wilt doen dan in de cursus worden aangereikt dan ontwerp je die zelfstandig. 
 • Je krijgt per bijeenkomst opdrachten waarmee je aan de slag gaat Deze zijn tevens bedoeld om jouw ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen monitoren.    

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt van alle deelnemers een actieve houding verwacht zodat we echt van elkaar en met elkaar kunnen leren hoe je kunt thematiseren in groep 2-3 

Naast de 10 contacturen bereidt je je thema voor en zorg je voor de materialen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast het je tijd nodig om te reflecteren én om te genieten van de betrokkenheid van jouw kinderen bij de thema’s! 

Deelname kost € 500,- per persoon