Thematisch leren vanaf de kleuters tot en met groep 4

Cursusaanbod

De cursussen voor het schooljaar 2021-2022 starten rond september. Deze cursussen zijn bedoeld voor leerkrachten die een spelgericht thematisch aanbod willen leren vormgeven waarbij kinderen worden uitgedaagd om vanuit rollenspel en onderzoeksvragen tot leren te komen. Passend bij je groep kan je een cursus kiezen: voor kleuters, voor groep 2-3 of voor groep 3 en/of 4.

Een aantal cursussen vindt fysiek plaats en een aantal zijn digitaal. Je kunt dus zelf kiezen of je wilt reizen en de groep op locatie wilt ontmoeten of dat je deel neemt vanaf je eigen keukentafel. Bij de fysieke cursussen worden de maatregelen van de overheid m.b.t. Corona opgevolgd. Het kan zijn dat de cursussen op locatie op een bepaald moment digitaal verder gaan.            

In 2021-2022 start er ook een vervolgcursus Kleuters in de 21e eeuw. Deze is voor leerkrachten die al eerder de cursus Kleuters in de 21e eeuw hebben gevolgd en verdieping zoeken.   

20180328 101732ww

Cursus voor groep 1-2

Kleuters in de 21e eeuw!

Daag jonge kinderen uit in spelend, onderzoekend én ontwerpend leren. Creëer grote betrokkenheid en zorg voor een uitdagend en betekenisvol thematisch aanbod, waarbij jij de doelen niet uit het oog verliest.   

Kleuteronderwijs draait om meer dan doelen voor taal en rekenen. Wanneer een onderwerp voor kleuters echt betekenis heeft, zijn ze betrokken en gaan ze samen met jou op onderzoek uit. Ze nemen de inhoud mee in hun spel waardoor spelend leren ontstaat. Met een thema bied je ze een context waarin jouw doelen en werkjes meer waarde voor hen krijgen.  Kleuteronderwijs vanuit spel en onderzoekgerichte thema’s is uitdagender, boeiender en betekenisvoller!   

 • Je begrijpt dat jouw visie op kleuteronderwijs bepalend is voor de invulling van thema’s.
 • Je denkt kritischer na over je onderwijs en wat je daarmee bij kleuters wilt bereiken. 
 • Je leert de verschillende typen spel in jouw groep herkennen en ontwikkelt leerkrachtvaardigheden om deze te begeleiden.
 • je begrijpt dat niet ieder thema spel uitlokt en dat niet ieder onderwerp betekenis heeft.           
 • Je ontwerpt thema’s waarmee je jouw kleuters uitdaagt in hun spelontwikkeling en onderzoeksvaardigheden, rond herkenbare onderwerpen uit jullie eigen omgeving.  
 • Je ontdekt kansen om taal en rekendoelen binnen betekenisvolle activiteiten aan bod te laten komen.
 • Je leert hoe rollenspel zich ontwikkelt en hoe je de spelontwikkeling kunt vormgeven, stimuleren en begeleiden.     
 • Het gaat in de thema’s om de verbinding tussen spel, onderzoeksvaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden. 
 • De werkwijze vraagt een tijdsinvestering maar je werk wordt wel veel boeiender en krijgt ook voor jou meer betekenis. 
 • Er wordt van je gevraagd om bijvoorbeeld voor kartonnen dozen of ander kosteloos materiaal te zorgen. Voordeel: je hoeft niet meer op zondag naar school om de spelhoek alvast klaar te zetten! 
 • Kom je alleen? Zorg dat jouw directeur achter deze cursus staat en dat je de ruimte mag nemen om aan andere thema’s te werken dan jouw collega’s. 
 • Je krijgt geen kant en klare methode maar leert volgens een methodiek te werken waarin je je eigen keuzes en afwegingen maakt. 
 • Als je jouw huidige werkwijze eigenlijk niet wilt veranderen en als je gelooft dat een thema als Noordpool- Zuidpool betekenis voor kleuters heeft, kan je deze cursus beter aan je voorbij laten gaan! 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt gepraat, geluisterd, veel nagedacht en ook concreet gewerkt aan de voorbereiding van jouw volgende thema. 

Naast de 10 contacturen zorg je voor materialen zoals karton en ander kosteloos materiaal, voor tijd om te reflecteren én om te genieten van het spel en de betrokkenheid van de kleuters in je groep! 

De kosten bedragen € 500,- per deelnemer

Locaties, data en tijden

Voor het schooljaar 2021-2022 is inschrijven niet meer mogelijk.  

luchthaven 2

Cursus voor groep 3 en 4

Thematisch leren in groep 3 en 4

Op veel scholen is de overgang van groep 2 naar 3 veel groter dan nodig is. Deze cursus geeft jou inzicht en houvast om thematisch spelend en onderzoekend leren vorm te geven én leert je hoe je bij jouw taal en rekenonderwijs beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Zo ontstaat een thematische en dynamische aanpak waarbij de resultaten en het leerplezier omhoog gaan. 

Met een thematische en dynamische aanpak kan je zorgen dat kinderen in groep 3 en 4 vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid kennis over de wereld opdoen. Dat gebeurt in thema’s die uitdagen tot rollenspel en nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen. Zo werk je aan thema’s die betekenis hebben en waarin de spelontwikkeling en de onderzoekende houding tot ontwikkeling komt.     

 • Je ontdekt mogelijkheden om binnen jouw programma thematisch te werken.
 • Je creëert een thematisch aanbod voor de middag waardoor jouw kinderen worden uitgedaagd in spelend en onderzoekend leren.  
 • Je leert wanneer thema’s uitdagend zijn op het gebied van rollenspel en onderzoeksvragen. 
 • Je ontwerpt rijke themahoeken en uitdagende activiteiten waarin de onderwijsdoelen van groep 3 en 4 betekenisvol geoefend worden.
 • Je krijgt mogelijkheden aangereikt om (naast de thema’s) binnen je regulieren vakken beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw kinderen.     
 • De thema’s vervangen niet de methoden voor taal en rekenen. De thema’s zijn bedoelt om al spelend en onderzoekend kennis over de wereld op te doen. Ze vervangen wel methoden voor de zaakvakken.
 • De cursus is in fases opgebouwd. Je komt je stap voor stap los van een traditionele aanpak in groep 3 en 4.  
 • De cursus vraagt een tijdsinvestering en omdenken. Je ervaart direct hoe de kinderen van het thematisch aanbod genieten. 
 • Je krijgt ideeën voor thema’s aangereikt die goed passen bij de methoden VLL en Lijn 3. Je werkt niet voor iedere anker een nieuw thema uit want dat is niet haalbaar. 
 • Als je andere thema’s wilt doen dan in de cursus worden aangereikt dan ontwerp je die zelfstandig.  

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt gepraat, geluisterd, en geoefend met het ontwerpen van onderdelen voor je thema. 

Naast de 10 contacturen bereidt je je thema voor en zorg je voor de materialen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast het je tijd nodig om te reflecteren én om te genieten van de betrokkenheid van jouw kinderen bij de thema’s! 

De kosten bedragen € 500,- per deelnemer

 

Inschrijven

Locaties, data en tijden

Voor het schooljaar 2021-2022 is inschrijven niet meer mogelijk.  

IMG 1078 scaled

Cursus voor groep 2-3

Thematisch leren in groep 2-3

Groep 2-3 is een prachtige en kansrijke combinatie. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om dit goed vorm te geven. In deze cursus help ik je bij de organisatie, de verdeling van je aandacht over de groepen en help ik je om thema’s te ontwerpen waarmee je gedifferentieerd en beredeneerd  de kinderen van groep 2 én 3 kan uitdagen tot spelend, onderzoekend en ontwerpend leren.    

Met een thematische en dynamische aanpak kan je zorgen dat kinderen in groep 2 en 3 profiteren van de mogelijkheden van beide groepen. Je werkt aan thema’s waarin voor groep 2 de doelen aan bod komen en waarbij voor groep 3 de aangeleerde methodelessen betekenis krijgen. Je laat de methoden voor groep 3 dus niet los, maar kijkt wel kritisch naar de doelen, de inhoud en hoeveelheid oefeningen.  

Betekenis en herkenbaarheid staan bij de thema’s centraal. Dat komt de nieuwsgierigheid en het rollenspel ten goede. Kinderen kunnen vanuit hun eigen ervaringen de onderzoeksvragen en het spel vormgeven. In een thema gaan we zoveel mogelijk aan de slag met lesideeën waarin groep 2 en 3 kunnen samenwerken en waarin de focus ligt op kennis over de wereld en het betekenisvol oefenen van taal, rekenen en motorische vaardigheden.           

 • Je leert hoe je je aandacht beter kunt verdelen over groep 2 en groep 3.
 • Je zet de methoden krtitisch in. Daarbij kijk je naar de noodzakelijke leerdoelen.      
 • Je leert hoe je een gezamenlijk thema kunt uitwerken waarbij je focus ligt op een beredeneerd en gedifferentieerd aanbod voor de hele groep.  
 • Je leert wanneer thema’s uitdagend zijn op het gebied van rollenspel en onderzoeksvragen. 
 • Je ontwerpt rijke themahoeken en uitdagende activiteiten waarin de onderwijsdoelen van groep 2 en 3 betekenisvol geoefend worden.
 • Je leert hoe je rollenspel kunt observeren en kunt begeleiden met als doel om het spel tot ontwikkeling te laten komen.   
 • De thema’s vervangen niet de methoden voor taal en rekenen voor groep 3. De thema’s zijn bedoeld om al spelend en onderzoekend kennis over de wereld op te doen. Ze vervangen wel methoden voor de zaakvakken.
 • De cursus is in fases opgebouwd. Je komt je stap voor stap los van een traditionele aanpak in groep 2 en groep 3.  
 • De cursus vraagt een behoorlijke tijdsinvestering, studeren en omdenken. Je moet dingen willen, kunnen, durven en mogen  loslaten. Groep 2/3 vraagt veel van een leerkracht. Dat betekent dat je jezelf de kans moet geven om te mogen oefenen en stapsgewijs te leren. Het betekent ook dat je je realiseert dat alleen jij de veranderingen in jouw groep kunt bewerkstelligen. Mijn rol is om je te inspireren, met je mee te denken en je uit te dagen om kritisch na te denken over de dingen die je doet.           
 • Ik zet per bijeenkomst een thema centraal waarmee ik laat zien hoe het in een groep 2/3 vorm kan krijgen. Je krijgt bij zo’n thema een hoop ideeën aangereikt die je in je eigen groep kunt toepassen.      
 • Als je andere thema’s wilt doen dan in de cursus worden aangereikt dan ontwerp je die zelfstandig. 
 • Je krijgt per bijeenkomst opdrachten waarmee je aan de slag gaat Deze zijn tevens bedoeld om jouw ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen monitoren.    

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt gepraat, geluisterd, en geoefend met het ontwerpen van onderdelen voor je thema. De bijeenkomsten zijn digitaal en gaan gepaard met opdrachten waarmee je in de tussenliggende weken aan de slag gaat. Tijdens de bijeenkomsten kan je gevraagd worden om de gemaakte opdrachten te presenteren.   

Naast de 10 contacturen bereidt je je thema voor en zorg je voor de materialen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast het je tijd nodig om te reflecteren én om te genieten van de betrokkenheid van jouw kinderen bij de thema’s! 

De kosten bedragen € 500,- per deelnemer

Inschrijven

Voor het schooljaar 2021-2022 is inschrijven niet meer mogelijk.  

Deze cursus vindt alleen digitaal plaats.   

spin schilderen scaled e1618921712204

Cursus voor groep 1-2 Verdieping

Verdieping Kleuters in de 21e eeuw!

Je hebt al eerder mijn cursus Kleuters in de 21e eeuw gevolgd of je werkt op een school waar een intensief traject heeft plaats gevonden. Je bent daardoor inmiddels gewend om thema’s aan te bieden waarin het rollenspel, onderzoeksvragen en betekenisvolle knutselopdrachten centraal staan. Toch merk je dat je stoeit met bijvoorbeeld het spel begeleiden en de doelen koppelen. Je wilt je kennis weer even opfrissen, feedback op jouw aanpak en verdiepende ideeën bij de thema’s.         

In drie bijenkomsten wordt je kennis rond de methodiek Kleuters in de 21e eeuw opgefrist en verder verdiept.    

 • Je krijgt beter zicht op de verschillende spelcategorieën in jouw groep en de leerkrachtvaardigheden die daarbij nodig zijn.  
 • Je oefent met observeren en begeleiden van het spel
 • Je ontwerpt leerspiralen binnen je thema’s 
 • Je koppelt je beredeneerd aanbod op een effectieve manier aan de methodiek  
 • Je kunt deze verdiepende module alleen volgen als je zelf al voldoende ervaringen hebt opgedaan met de werkwijze. 
 • Je gaat actief aan de slag met het ontwerpen van de thema’s en stuurt de opdrachten in. 
 • Je staat open voor de inbreng van anderen om met en van elkaar te leren. 

De cursus bestaat uit drie digitale bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. 

Naast de 6 contacturen maak je voldoende tijd vrij voor de opdrachten vanuit de cursus.     

De kosten bedragen € 350,- per deelnemer 

Locaties, data en tijden

Voor het schooljaar 2021-2022 is inschrijven niet meer mogelijk.